Jak wyliczyć minimalną liczbę godzin zajęć na studiach wyższych?

Zegar

Jak wyliczyć minimalną liczbę godzin zajęć na studiach wyższych?

W ostatnim czasie kilka osób zwróciło się do mnie z podobnym pytaniem, dotyczącym tego w jaki sposób wyliczyć minimalną liczbę godzin zajęć dydaktycznych na studiach oraz jaka jest podstawa prawna tych wyliczeń. Przez wiele lat kwestię tę regulowały standardy kształcenia na poszczególnych kierunkach. W związku z wciąż pojawiającymi się wątpliwościami, należy jednak stanowczo podkreślić, że Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki zostało uznane za uchylone i nie obowiązuje od 19 czerwca 2012 roku.

Jak więc teraz ustalić minimalną liczbę godzin na studiach?

Studia stacjonarne

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 12 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym studia stacjonarne definiujemy jako formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów. Najbardziej obiektywnym miernikiem realizacji programu kształcenia będą w tym przypadku punkty ECTS, które zgodnie z założeniami procesu bolońskiego i Rozporządzeniem MNiSW w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1187) odzwierciedlają 25-30 godzin pracy studenta.

Na podstawie powyższych definicji można wyliczyć minimalną liczbę godzin w programie studiów dla studiów stacjonarnych (przy założeniu najniższego przelicznika 1 ECTS = 25 godzin):

 • Studia I stopnia 6-semestralne (min. 180 pkt. ECTS) – 90 ECTS x 25 godzin = 2250 godzin
 • Studia I stopnia 7-semestralne (min. 210 pkt. ECTS) – 105 ECTS x 25 = 2625 godzin
 • Studia I stopnia 8-semestralne (min. 240 pkt. ECTS) – 120 ECTS x 25 = 3000 godzin
 • Studia II stopnia 3-semestralne (min. 90 pkt. ECTS) – 45 ECTS x 25 = 1125 godzin
 • Studia II stopnia 4-semestralne (min. 120 pkt. ECTS) – 60 ECTS x 25 = 1500 godzin
 • Studia jednolite 10-semestralne (min. 300 pkt. ECTS) – 150 ECTS x 25 = 3 750 godzin
 • Studia jednolite 12-semestralne (min. 360 pkt. ECTS) – 180 ECTS x 25 = 4 500 godzin

Co ważne, w ramach tych godzin wlicza się także godziny przewidziane w programie dla praktyk studenckich.

Studia niestacjonarne

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 13 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, studia niestacjonarne definiujemy jako formę studiów wyższych, inną niż studia stacjonarne, wskazaną przez senat uczelni. Oznacza to, że Senat uczelni w odpowiedniej uchwale powinien przyjąć definicję studiów niestacjonarnych w uczelni w taki sposób, aby nie była ona tożsama z definicją studiów stacjonarnych (np. studia niestacjonarne to forma studiów wyższych, w której mniej niż połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, przy czym minimalna liczba godzin tych zajęć na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia nie może być mniejsza niż 60% ogólnej liczby godzin przewidzianej dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia na studiach stacjonarnych). Co ważne, z definicji ustawowej wynika wymóg, że definicja studiów niestacjonarnych nie może mieścić się w definicji studiów stacjonarnych. Z powyższego wynika również, że minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych to jednocześnie maksymalna liczba godzin zajęć dla studiów niestacjonarnych  Niezależnie od tego, należy mieć na względzie że w obu formach kształcenie na danym kierunku musi prowadzić do osiągnięcia tych samych efektów kształcenia.

Standardy kształcenia

Pewnym odstępstwem od powyższych reguł są kierunki studiów, dla których MNiSW ustalił standardy kształcenia na podstawie art. 9b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów weterynarii i architektury oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa). Do kierunków tych zalicza się kierunki:

 • lekarski – 5700 godzin
 • lekarsko-dentystyczny – 5000 godzin
 • farmacja – 5300 godzin
 • pielęgniarstwo – studia I stopnia – 4720 godzin / studia II stopnia – 1300 godzin
 • położnictwo – studia I stopnia – 4720 godzin / studia II stopnia – 1300 godzin
 • weterynaria – 5100 godzin
 • architektura – studia I stopnia – 2500 godzin / studia II stopnia – 900 godzin

W ich przypadku ustalone zostały odrębnie minimalne liczby godzin zajęć na studiach. Co ważne, oba rozporządzenia nie różnicują w ogóle liczby godzin ze względu na formę studiów, zatem należy uznać, że niezależnie od tego, czy studia są prowadzone jako stacjonarne czy jako niestacjonarne, minimalna liczba godzin jest taka sama.

 

Summary
Jak wyliczyć minimalną liczbę godzin zajęć na studiach wyższych?
Article Name
Jak wyliczyć minimalną liczbę godzin zajęć na studiach wyższych?
Description
Artykuł na temat zasad obliczania minimalnej liczby godzin zajęć dydaktycznych dla studiów wyższych.
Author
Publisher Name
Piotr Pokorny
Publisher Logo
Polub i udostępnij:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://piotrpokorny.pl/minimalna-liczba-godzin-na-studiach/
LinkedIn